Олександр Тригуб, Тимур Михайловський. Міжнародні гуманітарні організації на Півдні України у 20-х рр. ХХ ст. Миколаїв, 2020. 328 с.

25.01.2021
TrigubSuperCover_2

Книга присвячена всебічному вивченню діяльності міжнародних благодійних організацій у південноукраїнському регіоні протягом 1920-х років. У роботі проаналізовано рівень вивчення проблеми, визначено та розглянуто джерельну базу. Розкрито процес створення представництв від міжнародних організацій на Півдні України.

З’ясовано основні напрямки діяльності організацій, умови їх функціонування та взаємодії з радянською владою. Було визначено, що для регулювання співпраці більшовики створювали державні структури, які постійно змінювались і реорганізовувались. Водночас створення координаційних органів при уряді УРСР стало наслідком створення подібних структур у Москві. Повноважне представництво при закордонних організаціях було головним державним органом, який діяв у розпал діяльності міжнародних організацій. Протягом 1923–1924 рр. діяла Комісія закордонної допомоги, яка була ліквідована у 1924 р.

Реконструйовано діяльність Американської адміністрації допомоги, як однієї з найбільших допомогових організацій, висвітлено передумови її появи в Українській РСР, реалізація допомоги та наслідки їхньої діяльності. Основними напрямками діяльності АРА було: годування через їдальні та роздача пайків, розподіл їжі та посилок, надання медичної допомоги, допомога іншим міжнародним благодійним організаціям.

Визначено роль різних неурядових міжнародних організацій, що надавали допомогу голодуючому населенню Південної України («Місія Нансена», Вереліф, Міжнародний союз допомоги дітям, Європейська студентська допомога, Американський єврейський розподільчий комітет, національні організації Міжнародного Червоного Хреста тощо) під час голоду 1921–1923 років. Як результат, завдяки всебічній допомозі міжнародних організацій, сотням тисяч жителів регіону вдалося врятуватися від голоду, а поміч Європейської студентської допомоги дозволила врятувати від голодної смерті та хвороб інтелектуальне середовище українського народу, яке формувалося протягом тривалого розвитку освіти та її духовної культури.

У регіональному контексті розглянуто місце міжнародних гуманітарних організацій у подоланні наслідків розрухи УРСР (1923–1924 рр.). Закінчення офіційної боротьби з голодом і його наслідками влітку 1923 р. не призвело автоматично до зникнення міжнародної допомоги та припинення діяльності благодійних організацій. Місія Нансена, Джойнт, ЄСД та АС-ЄСД, Вереліф, МСДД, «Форвардс» і Німецький Червоний Хрест висловили бажання продовжувати роботу на Півдні України. Більшість організацій продовжували розвивати той самий напрямок роботи, що і в попередній період. Водночас їх спільні зусилля дозволили оживити економіку регіону.

Було з’ясовано значення єврейських міжнародних організацій «Джойнт» та «Агро-Джойнт» у відновленні економіки та соціально-культурної сфери у регіоні протягом відбудови 1923–1929 років. Завдяки Джойту було створено низку нових колоній в Одеській і Миколаївській областях, але найбільша частка припала на нерозвинені степи Херсонщини, де було створено національний Калініндорфський район. Під керівництвом Джойнт у сільськогосподарських товариствах були упровадженні нові види господарювання.

Величезні кошти Джойнту направлялися на розвиток сільського господарства, дитячих будинків, професійних шкіл, сільськогосподарських шкіл і курсів, забезпечення населення сільськогосподарським інвентарем і сортовим насінням. Американський об’єднаний комітет надав агрономічну допомогу 10 000 селянських ферм у 29 єврейських і 27 українських селах. Кошти організації Джойнт витрачалися на селекційну справу, розширення землеустрою та посадку виноградників тощо.

The book is devoted to the comprehensive study of the activities of international philanthropic organizations in the southern Ukrainian region during the 1920s. The paper analyzes the level of studying the problem, determines and analyzes the source base. The process of the establishment of representations from international organizations in the South of Ukraine is revealed.

The main directions of activity of organizations, conditions of their functioning and interaction with the Soviet authorities are clarified. It was determined that for the regulation of cooperation the Bolsheviks created state structures that were constantly changing and reorganized. At the same time, the creation of co-ordinating bodies under the government of the UkrSSR was the consequence of the creation of similar structures in Moscow. Plenipotentiary representation at overseas organizations was the main public body which was operating at the height of the activities of international organizations. During 19231924, the Foreign Assistance Commission, which was abolished in 1924, operated.

The activities of the American Relief Administration, as one of the largest help organizations, have been rehabilitated, due to coverage of the preconditions for its appearance in the Ukrainian SSR, assistance process and the consequences of their activities. The main areas of activity of the ARA were nutrition through the dining room and the distribution of rations, distribution of food and real parcels, provision of medical care, assistance to other international philanthropic organizations.

The role of various non-governmental international organizations that provided assistance to the hungry population of Southern Ukraine (Nansens Mission, Verelif, International Children’s Alliance (The Save the Children Fund), European Student Relief, The American Jewish Distribution Committee Joint, national organizations of the International Red Cross etc.) during the 19211923 famine was determined. As a result, thanks to the comprehensive assistance of international organizations, hundreds of thousands of residents of the region succeeded in saving hundreds of thousands of deaths from hunger and the help of the European Student Assistance made it possible to save the intellectual environment of the Ukrainian people from the hunger death and disease, who was formed during the long-term development of education and its spiritual culture.

The place of international humanitarian organizations in overcoming the consequences of devastation in the USSR (19231924) is traced in a regional context. The end of the official fight against hunger and its consequences in the summer of 1923 did not automatically lead to the disappearance of international assistance and the cessation of philanthropic organizations. The mission of the Nansen Mission, the Joint, the ESR and the AS-ESR, Verelif, SCF, «Forwards» and the German Red Cross have expressed a desire to continue work in the South of Ukraine. Most organizations continued to develop the same direction of work as in the previous period. At the same time, their combined efforts have allowed to revive the economy of the region.

The significance of the Jewish international organizations, the Joint and Agro-Joint, in establishing the economy and socio-cultural sphere in the region during the rebuilding period of 19231929 was determined. Thanks to the Joint, a number of new colonies were formed in the Odesa and Mykolayiv regions, but the largest share fell on the undeveloped steppes of Kherson region, where a national Kalinindorf district was created. Under the leadership of the Joint, new types of works were opened in agricultural societies.

The huge funds of the Joint were sent to the development of agriculture, children’s homes, vocational schools, agricultural schools and courses, providing the population with agricultural inventory and varietal seeds. The American Joint Committee provided agronomic assistance to 10,000 peasant farms in 29 Jewish and 27 Ukrainian villages. The funds of the Joint were spent on breeding businesses, expanding land management and planting vineyards.

Зміст та вступ